Styrelse: mars 2020 - mars 2021

Kontaktmän

Området är indelat i 11 mindre förvaltningsområden. För varje sådant område är en kontaktman utsedd. Kontaktmannaansvaret inom området är löpande, med byte varje år. Se nedan vem som är kontaktman i ditt område.
Har du problem/synpunkter så tag kontakt med ditt områdes kontaktman i första hand (behövs extern hjälp kontaktar ni respektive kommittéansvarig). Vilket område du tillhör framgår av "karta över förvaltningsområde".
För kontaktmanens ansvarsområde, se "Välkommen till Överstegården", under Nyinflyttad.
  

Kontaktmän år 2020:

Underlag till kontaktman:

Kontaktmannens uppgifter:

Som kontaktman är du styrelsens ombud i ditt område.

 • Du skall närvara vid kontaktmannaträffarna styrelsen kallar till, eller skicka en ersättare.
 • Du skall hålla ordning på föreningens gemensamma anläggningar: 
  Gräsmattor, lekplatser, rabatter, buskar och träd, garage, parkeringsplatser, gatubelysning, dagvattenbrunnar och vägar m.m. inom området.
  Fel som uppstår skall du se till att dessa blir åtgärdade.
 • Du skall planera, leda och fördela arbetet på städdagarna. Sammanställa en ”att göralista”.
  Om material behöver inköpas lämnas uppgifter om detta vid kontaktmannaträffen för eventuella gemensamma inköp.
  De som inte kan delta på städdagen skall utföra någon av uppgifterna innan städdagen.
 • Organisera det löpande underhållet under året. Klippa gräs, tömma papperskorgar, rensa rabatter och hålla lekplatserna rena och hela (se checklista). Göra en fördelning bland de boende om vem som gör vad.
 • Vid större åtgärder, köpa träd, byte av lekutrustning m.m. göra upp förslag tillsammans med övriga inom ditt område och lämna förslaget till styrelsen.
 • Vid nyinflyttning till området skall kontaktmannen lämna ifylld flyttningsanmälan till styrelsen och hälsa nya ägare välkomna samt lämna ”Välkomsthäfte” och information om föreningen.
  Blankett för flyttningsanmälan kan laddas ned här.
  Informationen i Välkomsthäftet finns även under "Information" och "Nyinflyttad".


Genom gemensamt arbete kan vi hålla låg medlemsavgift. 

Karta över förvaltningsområden