Häckar och buskage

Som fastighetsägare är man enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Det finns platser där det inte är lämpligt med höga och vida växter. Häckar som växer utanför tomtgräns och som blir för höga kan skymma sikten i korsningar eller begränsa framkomligheten på till exempel gång- och cykelvägar.

Ale kommuns broschyr Fri sikt.

Läs gärna merpå Ale kommuns hemsida:
http://www.ale.se/trafik-gator--utemiljo/gator-och-trafik/gator/hackar-och-buskage.html