Stadgar

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dess stadgar.

Överstegårdens stadgar.


Överstegårdens ansvar avseende grönytor, förbindelseleder, ledningar, mm.

Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad, enligt §14 Motioner i Överstegårdens stadgar.


Ta till vara på möjligheten att lämna in motioner och gör din stämma hörd. Det är medlemmarnas förening och upp till var och en att skapa den förening man önskar.

Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort och kärnfullt sätt, med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå. Det är viktigt att en ekonomisk kalkyl tydligt framgår i motionen.


Bifogade dokument: